วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)และแบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู

>>>แจ้งทราบนิสิต ป.บัณฑิตทุกท่าน ขอให้ติดต่อและดำเนินการยื่นคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)และแบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู(พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุ) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2553<<<

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552

สืบเนื่องมาจากการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการโครงการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ได้แจ้งให้ทราบว่าทาง มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชจะต้องทำการจัดส่งผลการเรียนทุกภาคการศึกษาพร้อม ทั้งเสนอรายชื่อของนักศึกษาที่จะจบให้แล้วเสร็จ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม เพื่อจะได้ทำการเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติจบในคราวเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา จึงได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ดังนี้
แผน ๑ จากวันที่ ๗ และ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น วันที่ ๒๐ และ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
แผน ๒ จากวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปดูตารางสอบได้ตามสถานที่อยู่ด้านล่างนี้


พระมหาบุญชัช เมฆแก้ว
ผู้ประสานงานโครงการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

WEBLOG
การสร้าง WEBLOG
1.เริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail
2.หลังจากนั้นนำ e-mail มาใช้ในการสร้างเว็บบล็อก โดยผ่านทาง www.blogger.com
3.ทำการเพิ่มเติมและปรับค่าของหน้าเว็บบล็อกผ่านทางคำสั่ง การส่งบทความ การตั้งค่า และรูปแบบ

"เมื่อมองเห็นตนเอง...ก็จะรู้ว่า..ตัวเองมีค่าแค่ไหน???"
ของฟรี...ไม่ได้ดีไปทั้งหมด